Litigation

CORP. is specialist in geschillen in het ondernemingsrecht. Vaak gaat het hierbij om conflicten tussen aandeelhouders, het bestuur en/of de toezichthouders over de koers van de onderneming. Ons litigation team biedt gespecialiseerde ondersteuning bij dit soort conflicten. Als het kan met pragmatische oplossingen en adviezen gericht op het voorkomen van procedures. Als het moet bij de rechter.

Zakelijk en to the point

Onze stijl is zakelijk, direct en eerlijk. We voeren de discussie graag op inhoud en weten wat rechters wel en niet willen horen. In langlopende juridische trajecten zijn we geduldig en volhardend. Als er haast bij is slaan we direct en effectief toe. We gaan actief op zoek naar mogelijkheden en denken daarbij in oplossingen. Als we de strategie eenmaal hebben bepaald gaan we daarvoor.

Procederen doen we veel en goed, maar we zoeken altijd naar mogelijkheden om een escalatie van conflicten te voorkomen. We houden daarbij een open blik naar de belangen van alle betrokken partijen. Mediation of andere vormen van dispute resolution gaan we niet uit de weg. Altijd halen we alles uit de kast om voor onze cliënten het best mogelijke resultaat te bereiken.

Contact

Wilt u weten wat onze Corporate Litigation specialisten voor u kunnen betekenen? Wij helpen u graag.

Olav Heuts

Adriaan van Rinsum

Track record

Onze advocaten zijn ervaren specialisten met een bewezen track record in de corporate praktijk. Bekijk hier onze cases.

Bijzondere focus

Aandeelhouders- en governancegeschillen

CORP. heeft een bewezen track record op het gebied van aandeelhoudersgeschillen en conflicten binnen de rechtspersoon. We staan cliënten bij in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer, ondernemingsrechtelijke geschillen bij de civiele rechter en in arbitrages, zowel in bodemprocedures als in kort geding. We zijn dagelijks bezig met conflicten over de governance en besluitvorming binnen de rechtspersoon, noodzaakfinanciering, de positie van minderheidsaandeelhouders, ontslag van bestuurders en wanbeleid.

Voorbeelden van cases:

 • enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer;
 • geschillenprocedures: gedwongen overdracht van aandelen en uitkoop van minderheidsaandeelhouders;
 • ontvlechting van samenwerkingsverbanden;
 • het afdwingen van besluitvorming bij impasses in de aandeelhoudersvergadering (noodzaakfinanciering, uitgifte van aandelen);
 • kort geding rechtbank: afdwingen of juist voorkomen van besluitvorming binnen de rechtspersoon;
 • vernietiging van besluiten van de rechtspersoon.

M&A-geschillen

We procederen in geschillen over fusies en overnames:

 • claims onder garanties en vrijwaringen in het kader van overnametransacties;
 • geschillen over andere rechten en verplichtingen in het kader van overnametransacties, zoals earn-out regelingen en non-competes;
 • geschillen over afgebroken onderhandelingen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

We staan bestuurders van rechtspersonen bij in aansprakelijkheidsclaims:

 • verweer voor bestuurders en commissarissen tegen claims door de rechtspersoon wegens onbehoorlijk bestuur;
 • verweer voor bestuurders en commissarissen tegen claims van faillissementscuratoren of crediteuren;
 • claims van ondernemingen tegen (oud) bestuurders;
 • claw back claims (onrechtmatige onttrekkingen, zelfverrijking).

Ontvlechting van samenwerkingsverbanden

We ondersteunen ondernemingen, aandeelhouders en bestuurders bij de ontvlechting van samenwerkingsverbanden:

 • uittreding en gedwongen uitkoop van aandeelhouders;
 • geschillen over de beëindiging van samenwerkingsverbanden, zoals vennootschappen onder firma en maatschappen.

Ondernemingsrechtelijke advisering

We adviseren ondernemingen bij corporate conflicten in de breedste zin van het woord:

 • advisering over governance, besluitvorming, tegenstrijdig belang;
 • advisering over conflicten en strategie;
 • advisering over insolventievraagstukken, crediteurenakkoorden, WHOA en saneringen.