Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN, van toepassing op alle door of vanwege CORP. verleende diensten.

1. CORP. is een maatschap van besloten vennootschappen (praktijkvennootschappen). Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap CORP. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW blijven buiten toepassing.

3. CORP. is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. CORP. staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

4. CORP. mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken. Een tekortschieten van een door haar ingeschakelde derde kan alleen aan CORP. worden toegerekend, indien de opdrachtgever aantoont dat de keuze van CORP. van de betreffende derde niet zorgvuldig is geweest.

5. De opdrachtgever staat toe dat CORP. en de door of vanwege CORP. bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen gegevens met betrekking tot de opdrachtgever en de opdracht delen met andere aan CORP. verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

6.1 Voor de door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor CORP. aansprakelijk is, heeft de opdrachtgever recht op een vergoeding:
a. indien CORP. voor die schade dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan de door CORP. te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van CORP. onder die verzekering;
b. indien CORP. voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief BTW en verschotten dat CORP. in het jaar waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de desbetreffende opdracht aan de opdrachtgever heeft gefactureerd en door de opdrachtgever is betaald.

6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor CORP. aansprakelijk is.

6.3 Indien derden van CORP. vergoeding van schade vorderen in verband met een door of vanwege CORP. aan de opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever CORP. tegen die vordering en bijkomende kosten vrijwaren voor zover CORP. aan de derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan de opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien de opdrachtgever zelf van CORP. vergoeding voor de door derden geleden schade zou hebben gevorderd.

7. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege CORP. zijn betrokken.

8. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende of vervolgopdrachten.

9. De rechtsverhouding tussen CORP. en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

10. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam op 23 januari 2006 onder nummer 15/2006.