Geen wanbeleid vastgesteld bij SNS Reaal en SNS Bank

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK) heeft op 30 november 2022 geoordeeld dat geen sprake is geweest van wanbeleid bij SNS Reaal en SNS Bank. De OK gelastte in 2018 een enquête naar het beleid en de gang van zaken bij SNS Reaal c.s. voorafgaand aan de nationalisatie in 2013. Het onderzoek heeft volgens […]

Lees verder »
Adriaan van Rinsum

Adriaan van Rinsum

Adriaan van Rinsum is advocaat sinds 2017 en gespecialiseerd in corporate & commercial litigation. Hij adviseert en procedeert in aandeelhoudersgeschillen en conflicten over joint ventures, reorganisaties en fusie- en overnamecontracten. Adriaan is lid van de Vereniging Corporate Litigation. Hoofd- (en sub) rechtsgebieden: Ondernemingsrecht en Burgerlijk Procesrecht (Litigation).

Lees verder »

CORP. staat minderheidsaandeelhouder bij in enquêteprocedure na ongeoorloofde aandelenuitgifte

In een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer verzocht CORP. namens een minderheidsaandeelhouder een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken. Aanleiding was een emissie waarbij het voorkeursrecht was uitgesloten en een deugdelijke waardering van de uitgifteprijs ontbrak. Het belang van de minderheidsaandeelhouder was sterk verwaterd, wat gevolgen zou hebben voor een uitkoop die partijen […]

Lees verder »

CORP. procedeert namens koper en vennootschap over garanties in de SPA

Na een aandelentransactie stelde CORP. voor de koopholding claims in onder de overnamegaranties. Ook adviseerde CORP. de onderneming en de meerderheidsaandeelhouder bij geschillen met de verkopers/minderheidsaandeelhouders over de governance en een noodzaakfinanciering. CORP. begeleidde vervolgens ook de schikking.

Lees verder »

Litigation

CORP. is specialist in geschillen in het ondernemingsrecht. Vaak gaat het hierbij om conflicten tussen aandeelhouders, het bestuur en/of de toezichthouders over de koers van de onderneming. Ons litigation team biedt gespecialiseerde ondersteuning bij dit soort conflicten. Als het kan met pragmatische oplossingen en adviezen gericht op het voorkomen van procedures. Als het moet bij […]

Lees verder »

CORP. succesvol in claw back procedure tegen ex-bestuurders van een vennootschap

CORP. procedeerde voor een onderneming tegen voormalige bestuurders die zichzelf hadden bevoordeeld via ongeoorloofde onttrekking van gelden. In een bodemprocedure vernietigde de rechtbank Amsterdam op grond van artikel 2:15 BW bestuursbesluiten die ertoe strekten om de ex-bestuurders op onjuiste gronden salarissen en andere financiële voordelen te verschaffen. De rechtbank oordeelde dat sprake was van onbehoorlijk […]

Lees verder »

CORP. succesvol in arbitrage over ontvlechting van samenwerkingsverband in de adviessector

CORP. stond een grote adviesorganisatie bij in een claim van een uittredende partner. Deze uittredende partner klaagde dat de voortzettende partners kort na diens uitreding de onderneming hadden verkocht tegen een hogere waarde. In een ad hoc arbitrage vorderde hij vernietiging van de uittredingsafspraken op grond van dwaling en betaling van een aanvullende uittredingsvergoeding. CORP. […]

Lees verder »

CORP. procedeert met succes in spoedappèl; vordering tot levering aandelen afgewezen

CORP. stond een fin-tech onderneming bij in een geschil met een oud-werknemer over aanspraken op participatie in het aandelenkapitaal. Diens vordering tot nakoming van vermeende toezeggingen tot uitgifte/levering van aandelen werden in eerste aanleg door de voorzieningenrechter toegewezen. CORP. stelde voor de onderneming turbo-spoedappèl in, waarna het Gerechtshof de vorderingen alsnog afwees.

Lees verder »

CORP. procedeert in enquêteprocedure over aandelenuitgifte, noodzaakfinanciering en governance-issues

CORP. stond een onderneming bij die in het kader van een noodzaakfinanciering kapitaal wilde aantrekken door middel van een aandelenuitgifte. Besluitvorming in de algemene vergadering werd geblokkeerd door de minderheidsaandeelhouder die de uitgifte betwiste, niet wilde participeren en vervolgens verwaterde. Nadat de kortgedingrechter eerder had geoordeelde dat het voorgenomen besluit niet in strijd is met […]

Lees verder »

CORP. staat oud-functionarissen van SNS Reaal bij in enquêteprocedure

CORP. staat voormalige leden van de raad van bestuur van SNS Reaal bij in de enquête gelast door de Ondernemingskamer op verzoek van (o.m.) de Vereniging van Effectenbezitters. De enquêteprocedure ziet op de periode voorafgaand aan de nationalisatie van het bank- en verzekeringsconcern op  1 februari 2013.

Lees verder »

CORP. succesvol met voorziening in kort geding voor uitgifte van aandelen bij noodzaakfinanciering

CORP. stond een onderneming bij die in het kader van een noodzaakfinanciering kapitaal wilde aantrekken via een aandelenuitgifte. Besluitvorming in de algemene vergadering werd geblokkeerd door de minderheidsaandeelhouder die de uitgifte ter discussie stelde en niet wilde participeren. De minderheidsaandeelhouder vorderde dat de kortgedingrechter de algemene vergadering zou verbieden om het besluit tot aandelenuitgifte te […]

Lees verder »

CORP. succesvol in het afwenden van een enquête

CORP. stond de onderneming en de meerderheidsaandeelhouders als verwerende partijen bij een enquêteverzoek van de minderheidsaandeelhouder dat zich richtte tegen haar ontslag als bestuurder en vermeende schendingen van haar belangen als minderheidsaandeelhouder. De Ondernemingskamer volgde het verweer dat er geen gronden waren voor twijfel aan een juist beleid en de gang van zaken en wees […]

Lees verder »

CORP. staat minderheidsaandeelhouder/investeerder bij in conflict vastgoedconcern

CORP. stond een minderheidsaandeelhouder (tevens financier) bij in diverse geschillen in een groep van vastgoedontwikkelingsvennootschappen. CORP. procedeerde onder meer in kort geding over besluitvorming in strijd met de aandeelhoudersovereenkomst en adviseerde over governance vraagstukken. CORP. begeleidde vervolgens een complexe ontvlechting van de samenwerking in het kader van een (deel)schikking.

Lees verder »

Litigation team CORP. succesvol in kort geding over conflict met bestuur vennootschap

CORP. stond een grootaandeelhouder bij in een conflict met het bestuur van de onderneming over de governance. Nadat in de algemene vergadering een besluit was genomen tot schorsing van de bestuurder, startte deze namens de vennootschap een kort geding waarin werd gevorderd dat de grootaandeelhouder een aandeelhouderslening zou aflossen. CORP. voerde met succes aan dat […]

Lees verder »

CORP. succesvol bij vernietiging van besluiten vennootschap tot buitenspel zetten commissaris

CORP. stond een commissaris van een holdingvennootschap in een groot familieconcern bij die opkwam tegen een reeks van besluiten door de RvC en de algemene vergadering. De besluiten hadden tot doel hem de facto buitenspel te zetten als lid van de RvC. De rechtbank oordeelde dat de besluiten in strijd waren met de redelijkheid en […]

Lees verder »
Olav Heuts

Olav Heuts

Olav Heuts is partner bij CORP. en advocaat sinds 1996. Zijn specialisme is corporate & commercial litigation. Hij adviseert en procedeert in aandeelhoudersgeschillen en conflicten over joint ventures, reorganisaties en fusie- en overnamecontracten. Ook is hij specialist in bestuurdersaansprakelijkheid en insolventierecht. Olav treedt regelmatig op als advocaat in (internationale) arbitrages. Hij is lid van Vereniging […]

Lees verder »

CORP. adviseert investeringsmaatschappij in conflict over beleid portfolio company

CORP. stond een investeringsmaatschappij bij in een conflict met het bestuur, tevens minderheidsaandeelhouders, van een scale up vennootschap op het gebied van onderwijstechnologie.

Lees verder »

CORP. staat aandeelhouders bij in procedures tegen bestuurders over beleid hotelgroep

CORP. stond een groep internationale investeerders bij in een conflict met hun Nederlandse mede-investeerders over het beleid van een Nederlandse tak van een hotelketen. CORP. stelde diverse procedures in, waaronder een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer vanwege onverantwoord beleid en onttrekking van onroerend goed aan de samenwerking.

Lees verder »

CORP. adviseert bestuur en minderheidsaandeelhouders in conflict met grootaandeelhouder

CORP. stond het management bij van een onderneming actief in de wijnproductie en -distributie in een conflict met de grootaandeelhouder over de governance en het beleid.

Lees verder »

CORP. counsel in internationale arbitrage over ontvlechting ondernemingen bij nalatenschap

CORP. trad op als co-counsel in een complex geschil over de afwikkeling van een nalatenschap die mede de aandelen in een internationale groep van vennootschappen omvatte. De arbitrage werd gevoerd in Amsterdam onder de CEPANI-arbitrageregels en in samenwerking met diverse Belgische en Nederlandse advocaten.

Lees verder »

CORP. bewerkstelligt in kort geding dat schorsing bestuurder wordt opgeheven

CORP. stond het bestuur van een bewonersvereniging van een grote woningbouwcorporatie bij. In het bestuur was een conflict ontstaan. In een ALV werden moties aangenomen die leiden tot schorsing van bevoegde bestuurders. CORP. kwam met succes op tegen deze coup. De kortgedingrechter oordeelde dat voorshands aannemelijk was dat de besluitvorming vernietigbaar was en hief de […]

Lees verder »

CORP. succesvol in kort geding in aandeelhoudersgeschil

CORP. stond een ‘in-store-retail trade’ onderneming bij. Tussen de aandeelhouders/joint-venture partners waren diverse conflicten gerezen. Een van de aandeelhouders – tevens leverancier – claimde de eigendom van geleverde producten en vorderde in kort geding afgifte van de handelsvoorraad op basis van een vermeend retentierecht. CORP. voerde succesvol verweer, onder meer door aan te tonen dat […]

Lees verder »

CORP. staat Slotervaartziekenhuis bij in enquêteprocedure rond conflict met oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak

CORP. stond Slotervaartziekenhuis in het conflict met oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak en de aandeelhouders. In de enquêteprocedure heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam op 13 mei 2015 geoordeeld dat geen sprake is geweest van wanbeleid. Zie ook NRC Handelsblad. Achtergrond Erbudak werd begin 2013 geschorst en vervolgens ontslagen nadat zij in conflict kwam met haar […]

Lees verder »

CORP. begeleidt succesvolle sanering via een crediteurenakkoord in een surseance van betaling

CORP. stond een groot tuinbouwbedrijf bij in een complexe herstructurering. Via een surseance van betaling werd een crediteurenakkoord bewerkstelligd en kon de onderneming een doorstart maken.

Lees verder »