CORP. begeleidt minderheidsaandeelhouder in aandeelhoudersconflict en schikking

CORP. stond een bestuurder, tevens minderheidsaandeelhouder, bij in een conflict met zijn medebestuurder en meerderheidsaandeelhouder. Diens arbeidsovereenkomst werd opgezegd (wegens – vermeende – dringende redenen), als gevolg waarvan een Bad Leaver-regeling in de aandeelhoudersovereenkomst werd getriggerd. Er was geen enkele grond voor het aannemen van dringende ontslagredenen, maar intussen was de client op grond van […]

Lees verder »

CORP. procedeert namens 116 werknemers in CAO-geschil

CORP. staat 116 werknemers bij in een geschil met hun werkgever. Zij vorderen betaling van achterstallig loon sinds 2014. De aanspraken vloeien voort uit een (volgens de werknemers) onjuiste totstandkoming en toepassing van een CAO. In dit geschil had het gerechtshof Den Haag (na verwijzing door de Hoge Raad) al voor recht verklaard dat de […]

Lees verder »

CORP. adviseert bij fraude op de werkvloer

CORP. stond een onderneming bij in een fraudekwestie. Een IT medewerker had voor ruim EUR 120.000 aan digitale cadeaukaarten uitgegeven aan zichzelf ten koste van zijn werkgever. Na ontdekking van de onregelmatigheden en een intern onderzoek is de medewerker geconfronteerd met de bevindingen. In goed onderling overleg hebben partijen afspraken gemaakt over terugbetaling. De arbeidsovereenkomst […]

Lees verder »

Employment

CORP. is gespecialiseerd in het corporate arbeidsrecht. Wij adviseren en procederen over het aan het ondernemingsrecht gerelateerde arbeidsrecht, zoals reorganisaties (collectief ontslag), medezeggenschapstrajecten (zowel voor ondernemers als voor (centrale) ondernemingsraden), cao-kwesties, ontslag van statutair bestuurders (zowel vanuit het perspectief van aandeelhouders als van de bestuurder) en overgang van ondernemingen. Uiteraard helpen we onze cliënten ook […]

Lees verder »

CORP. succesvol in claw back procedure tegen ex-bestuurders van een vennootschap

CORP. procedeerde voor een onderneming tegen voormalige bestuurders die zichzelf hadden bevoordeeld via ongeoorloofde onttrekking van gelden. In een bodemprocedure vernietigde de rechtbank Amsterdam op grond van artikel 2:15 BW bestuursbesluiten die ertoe strekten om de ex-bestuurders op onjuiste gronden salarissen en andere financiële voordelen te verschaffen. De rechtbank oordeelde dat sprake was van onbehoorlijk […]

Lees verder »

CORP. adviseert bij ontslag van statutair directeur

CORP. stond de aandeelhouders van een onderneming bij in een geschil over het ontslag van de algemeen directeur. Normaal gesproken een relatief standaard exercitie, maar de verouderde statuten vormden een complicerende factor bij zowel het uitroepen van de BAVA als de besluitvorming (o.a. bij tegenstrijdig belang en de besluitenlijstjes). Uiteindelijk heeft de bestuurder na hoor/wederhoor […]

Lees verder »

CORP. begeleidt reorganisatie van Nederlandse bedrijfsvestigingen

CORP. adviseerde een onderneming bij de reorganisatie van haar Nederlandse bedrijfsvestigingen. Bij de begeleiding van deze reorganisatie heeft CORP. het gehele spectrum doorlopen. Van de advisering in de voorbereidende fase, de betrokkenheid van de vakbonden, de selectie van werknemers en het opstellen van een sociaal plan, tot en met de begeleiding van de daadwerkelijke implementatie […]

Lees verder »

CORP. succesvol in verweer tegen claims na opzegging maatschap

CORP. stond een professionele maatschap van zelfstandige beroepsberoepsbeoefenaren bij in een conflict met een van de maten. In geding was of het verlies aan inschrijving in het professionele register (o.a. wegens langdurige arbeidsongeschiktheid) tevens het einde van de maatschapsovereenkomst zou inhouden. Nadat de maat in kort geding in het gelijk werd gesteld, werd in de […]

Lees verder »

CORP. succesvol in medezeggenschapsgeschil

CORP. stond een onderneming bij in een geschil met de OR. Aanleiding was de verplaatsing van een productielijn van Zuid-Holland naar Friesland. De OR stelde beroep in tegen het besluit (op grond van artikel 26 WOR) bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, omdat hij vreesde dat hiermee een besluit was genomen om de onderneming […]

Lees verder »

Litigation team CORP. succesvol in kort geding over conflict met bestuur vennootschap

CORP. stond een grootaandeelhouder bij in een conflict met het bestuur van de onderneming over de governance. Nadat in de algemene vergadering een besluit was genomen tot schorsing van de bestuurder, startte deze namens de vennootschap een kort geding waarin werd gevorderd dat de grootaandeelhouder een aandeelhouderslening zou aflossen. CORP. voerde met succes aan dat […]

Lees verder »

CORP. succesvol bij rehabilitatie CFO na ongefundeerde beschuldiging van fraude

CORP. stond een CFO bij in een geschil met zijn werkgever en de CEO. De werkgever had een uitgebreid persoonsgericht onderzoek laten verrichten door forensisch accountants o.a. tegen een (voormalig) CFO. Na enkele maanden onderzoek was een zeer belastend, maar uiterst suggestief, rapport opgesteld. De CFO voerde verweer en kon vervolgens een onderzoek afdwingen door […]

Lees verder »
Aniek Jansen

Aniek Jansen

Aniek Jansen is sinds 2015 advocaat en heeft als specialisme arbeidsrecht. Zij adviseert en procedeert over uiteenlopende arbeidsrechtelijke vraagstukken, zoals collectief en individueel ontslag, reorganisaties, medezeggenschap, CAO’s, grensoverschrijdende arbeid, detachering, alsmede over de arbeidsrechtelijke aspecten van fusie- en overnamecontracten en management buy-outs. In 2020 rondde Aniek succesvol de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) aan de Erasmus […]

Lees verder »
Michiel de Jager

Michiel de Jager

Michiel de Jager is sinds 1995 advocaat en heeft als specialisme arbeidsrecht. Hij adviseert en procedeert in zaken over collectief en individueel ontslag, reorganisaties, medezeggenschap, CAO’s, grensoverschrijdende arbeid, detachering, alsmede over de arbeidsrechtelijke aspecten van fusie- en overnamecontracten en management buy-outs. Michiel is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten. Michiel is partner bij CORP. […]

Lees verder »

CORP. procedeert met succes tegen inbreuk non-concurrentiebeding

CORP. stond een automotive onderneming bij in een conflict met een oud-werknemer die na zijn dienstverband een vergelijkbare onderneming had opgezet. CORP. bewerkstelligde dat de rechtbank oordeelde dat de oud-werknemer in strijd handelde met het overeengekomen non-concurrentiebeding en boetes verbeurde.

Lees verder »